Článek 1 – Obecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání webových stránek soutěže RD Styl – Jiná kvalita života (dále též jen „VOP“) upravují práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při využívání služeb provozovatele poskytovaných prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky www.rdstyl.cz (dále též jen „web“).

1.2. Provozovatelem tohoto webu a poskytovatelem služeb na tomto webu nabízených je společnost RD STYL a.s., IČ: 25821130, se sídlem Plaská 622/3, 150 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 17036 (dále též jen „provozovatel“), která je zároveň organizátorem soutěže RD Styl – Jiná kvalita života (dále též jen „soutěž“) a přijímá zaslané fotografie od zájemců o účast v soutěži, a to v elektronické podobě prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce: https://www.rdstyl.cz/soutez-pro-klienty-rd-styl/.

1.3. Prohlížením, jiným užitím webu či případným využitím služeb na tomto webu nabízených souhlasíte s VOP provozovatele. VOP dále upravují práva a povinnosti uživatelů při využívání webu a další související právní vztahy.

1.4. Pro využití služeb poskytovaných provozovatelem webu a účast v soutěži je nutné, aby si uživatel nejprve přečetl tyto VOP a označením příslušného pole „Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami.“ potvrdil jejich přečtení a souhlas s jejich obsahem.

1.8. Účastníkem soutěže může být fyzická osoba, která byla v minulosti klientem společnosti RD styl a společnost RD styl pro ni postavila rodinné bydlení (rodinný dům).

1.10. Pro účely registrace a účasti v soutěži je každý uživatel webu povinen při registraci do soutěže uvést přesné, správné a pravdivé údaje o své osobě a do soutěže poslat skutečnou fotografii rodinného bydlení, který pro něj postavila společnost RD styl. Vědomé uvedení nepravdivých, nesprávných či neúplných údajů může být postiženo vyřazením ze soutěže.

 

Článek 2 – Nahrávání fotografií do soutěže a autorská práva

2.1. Nahráním fotografií do soutěže soutěžící garantuje organizátorovi právo na neodvolatelné, trvalé a bezplatné použití fotografie včetně reprodukcí, úprav, zobrazení a publikování a jiné využití nahrané fotografie ve všech médiích a celosvětově. Právo zahrnuje změnu velikosti fotografie, oříznutí, komprimace, editace, přidání titulku, loga nebo jiných úprav.

2.2. Zasláním jakékoliv fotografie soutěžící prohlašuje a zaručuje, že předložená fotografie či informace neporušuje jakákoliv autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo publicity jakékoli osoby nebo jakákoli jiná práva jakékoliv třetí strany, a že má právo udělit veškerá práva a licence udělené na její zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoli nároků nebo věcného břemene;

2.3. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že organizátor nemá povinnost zveřejnit, zobrazit nebo jinak učinit veřejně dostupnými žádné fotografie nebo informace, které soutěžící nahrál, a může na základě svého vlastního uvážení omezit, odstranit, upravit, změnit nebo odstranit jakoukoliv fotografii, kterou soutěžící nahrál.

2.4. Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že fotografii dává k dispozici pro prohlížení, hodnocení, přezkoumání a připomínky organizátorovi a veřejnosti a chápe, že komentáře a hodnocení, se kterým nesouhlasí, mohou být zveřejněny nebo jinak spojeny s jeho nahranou fotografií.

2.5. Nahráním fotografie soutěžícímu nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití fotografie organizátorem.

2.6. Fotografie, kterou soutěžící do soutěže nahraje, se stává majetkem organizátora. Organizátor nemá povinnost fotografie uchovávat ani vracet.

 

Článek 3 – Ceny

3.1. Hlavní cena v rámci celé soutěže je 100 000,- Kč, které získá vítěz soutěže. Účastník, který skončí na druhém místě získá částku 20 000,- Kč, účastník, který skončí na třetím místě získá finanční částku 10 000,- Kč. Každý účastník (včetně toho, který získá hlavní cenu a těch, kteří skončí na druhém a třetím místě a získají z těchto míst vyplývající ceny) získá službu HBO GO na 2 měsíce ZDARMA.

3.2. Odměňování budou nejen soutěžící, ale i hlasující. Každý měsíc dostane 10 z hlasujících službu HBO GO na 2 měsíce ZDARMA. Na konci soutěže 5 z náhodně vybraných hlasujících dostane finanční částku 5 000,- Kč.

3.3. Hlasující, kteří během trvání soutěže (tj. do 30. 9. 2020) uzavřou s organizátorem soutěže smlouvu o dílo, získají slevu 100 000 tisíc na smluvně uvedené dílo.

 

Článek 4 – Hlasování

4.1. Veřejnost a fanoušci facebookové stránky organizátora soutěže budou vyzváni, aby volili z nahraných fotografií. Limit: každý účastník může volit pouze jednou a pro jednu fotografii během soutěže.

4.2. Vítězem je soutěžící, jehož fotografie získá nejvíc hlasů. V případě stejného počtu hlasů si organizátor vyhrazuje právo vybrat vítěze z fotografií se shodným počtem hlasů dle svého uvážení.

 

Článek 5 – Udílení ceny

5.1. Poukaz, opravňující účastníka soutěže k výhře služby HBO GO na 2 měsíce zdarma, obdrží soutěžící z řad klientů RD STYL a.s. do 14 dnů od vyplnění soutěžního registračního formuláře vč. připojení fotografie domu RD STYL, na svůj e-mail. Finanční výhry budou předány osobně do měsíce od ukončení soutěže. Výhra formou sleva bude uplatněna v uzavřené smlouvě o dílo.

5.2. Vítěz je povinen po oznámení o výhře, které bude zasláno emailem, dodat adresu, na kterou si přeje výhru zaslat. Dodací adresa může být pouze v rámci České republiky. Zasílání do zahraničí je vyloučeno. Výhra bude zaslána vítězi na náklady organizátora. Vítěz nemůže požadovat za výhru jakoukoliv náhradu.

5.3. Organizátor soutěže ani jeho zaměstnanci nejsou zodpovědní za jakékoli záruky, náklady, škody nebo jiné nároky vzniklé v důsledku používání výhry poté, co byla poslána vítězi. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty vyplývající z nebo vzniklé v souvislosti se soutěží.

5.4. Pokud ohlášená výhra se z nepředvídatelných příčin stane nedostupnou, organizátor ji může nahradit jinou cenou stejné nebo podobné hodnoty.

5.5. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit jakákoliv pravidla soutěže a to kdykoliv.

 

Článek 6 – Technické podmínky

6.1. Provozovatel neodpovídá za nemožnost využívání služeb webu uživatelem, pokud uživatel nemá softwarové či hardwarové vybavení potřebné k využívání webu.

6.2. Provozovatel zabezpečuje svůj web proti neoprávněným zásahům třetích osob, proti virovým útokům apod. Avšak uživatel bere na vědomí, že je povinen mít řádně zabezpečen svůj PC.

6.3. Uživatel je povinen dodržovat právní předpisy a nevkládat žádný obsah, kterým by byla porušena práva třetích osob. Dále nesmí vkládat obsah, který by byl svou povahou rasistický, diskriminační, urážlivý, či obsah se sexuálním charakterem.

6.4. Provozovatel je oprávněn monitorovat komentáře, příspěvky či celé diskuze v rámci soutěže, která bude probíhat na facebookovém profilu organizátora soutěže za účelem shora uvedeného v odst. 5.3. VOP. Provozovatel si vyhrazuje právo takovéto komentáře, příspěvky či celé diskuze smazat.

6.5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za odkazy na stránky třetích stran, jakož i za jakoukoliv ochranu uživatelů v případech, kdy prostřednictvím takového odkazu přejdou na web třetí strany. Uživatel by měl v takovém případě dbát zvýšené opatrnosti při poskytování jakýchkoliv informací na webu třetí strany, zejména by si uživatel měl nejprve prostudovat všeobecné podmínky, pravidla ochrany soukromí či podmínky užívání takového webu třetí strany.

 

Článek 7 – Ochrana osobních údajů

7.1. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatelů v rozsahu nezbytném pro využívání nabízených služeb webu a jím organizované soutěže. Uživatel dává vyplněním formuláře, který je nutný pro účast v soutěži, provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů, zejména pak v rozsahu zpracování jeho jména, příjmení a e-mailu, a to po dobu trvání soutěže.

7.2. Správcem osobních údajů je provozovatel a organizátor soutěže. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

7.3. Osobní údaje jsou zpracovány za účelem organizace soutěže a následnému předání výhry a jsou zpracovávány pouze údaje, které uživatel poskytl. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně a provozovatel není oprávněn zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu.

7.4. Uživatel dále poskytuje provozovateli souhlas k užití osobních údajů za účelem zasílání newsletteru s aktuálními informacemi o soutěži, případně za účelem zasílání dalších souvisejících informací k soutěži či výhry, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a kontaktní adresa či telefon. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Uživatel souhlasí se zasíláním výše uvedeného na elektronickou a kontaktní adresu uživatele.

7.5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a uživatel má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemně na e-mailovou adresu provozovatele: info@rdstyl.cz. Uživatel bere na vědomí, že na základě odepření souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude dále možná účast v soutěži.

 

Článek 8 – Závěrečná ustanovení

8.1. Právní vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí českým právem.

8.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným, nebo neúčinným, nemá tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.

8.3. Provozovatel dbá na zachovávání autorských či jiných práv a žádá, aby tak uživatel činil také. Pro případ, že uživatel zjistí porušení autorských práv či jiných práv, může provozovateli své oznámení o tomto podezření na jeho e-mailovou adresu.

8.4. Provozovatel je oprávněn přerušit či dočasně pozastavit jakoukoliv službu webu i jím organizovanou soutěž. Provozovatel v žádném případě neodpovídá uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou dočasnou či trvalou nedostupností webu.

8.5. Tyto VOP mohou být změněny jednostranným rozhodnutím provozovatele a jejich změna je účinná ode dne zveřejnění na webu. V případě, že uživatel s novým zněním VOP nesouhlasí, je oprávněn zrušit svou registraci na webu. Uživatel je povinen se před každým využíváním služeb webu seznámit s aktuálním zněním VOP.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 5. 2020

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE pro klienty RD Styl

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE pro hlasující